Reguleringsplan, detaljregulering Totland gnr 26 bnr 2, 5 m.fl

Plan ID 4634_20200004

Kommune
Andvik, Masfjorden
Bilder
Se galleri
Tiltakshaver
Vestnorsk Fisk AS

Stracon AS har utarbeida detaljregulering for nytt akvakulturanlegg på Totland ved Andvik i Masfjorden. Forslagsstillar er Vestnorsk Fisk AS. Planområdet omfattar eit areal over bakken i vest og under bakken i aust. På arealet over bakken finst det i dag ei nedlagt brislingfabrikk og nokre gamle naust. Det er utarbeidd konskevensutgreiing i samband med planen