• Arkitektur

  Utredning og planlegging Skisse- og forprosjekt Detaljprosjektering og utforming
 • Prosjektadministrasjon

  God prosjektadministrasjon er knyttet til alle faser i et prosjekt. Større prosjekt gjennomføres ofte som endringsprosesser, hvor det stadig er fokus på mål og kriterier for suksess, foruten rammer for tidsbruk, økonomi og tilgjengelige ressurser.

  Under gjennomføringen av et prosjekt vil vi kunne assistere deg gjennom de ulike fasene.

 • Byggeteknikk

  Byggeteknikk innbefatter det meste av det konstruksjonsmessige i et bygg, og det er viktig å velge riktige løsninger når man skal bygge. Vi finner løsninger som er tilpasset deg og dine behov.

  Innen området byggeteknikk utfører vi de fleste oppgaver rundt oppføring og drifting av bygg.

 • Bygge- og delesak

  Vi har lang erfaring med byggesøknader. Søknadsprossesen kan oppfattes som en komplisert papirmølle og mange velger derfor å sette søknadsarbeidet til oss. Vi har håndtert bygge- og delesaker siden 1999 og har som mål å levere inn komplette søknader for rask behandling hos kommunen.Ta gjerne kontakt for en vurdering av ditt prosjekt.
 • Arealplanlegging

  Arealplaner utgjør en stor del av kontorets prosjekter. Vi har bred erfaring innen utforming av boligområder, naustmiljø og større områder for ulike formål.

  Hvem planlegger vi for:

  • Private og offentlige oppdragsgivere

  Arbeidsområde:

  • Overordete planer
  • Kommuneplaner
  • Regulerings- og bebyggelsesplaner
  • Konsekvensutredning
  • Idéutvikling og prinsippskisser

  Oppfølging gjennom hele planprosessen:

  • Vi utformer arealplaner i samsvar med oppdragsgivers intensjon og i samråd med planmyndighet.
  • Vi sørger for gjennomføring fra startfase og fram til fullstendig planforslag: befaring på tomt, kartlegging av tomteforhold, områdeanalyse og helhetlig utforming av prosjektet.
  • Vi følger opp oppdragsgiver gjennom hele planprosessen fram til endelig offentlig godkjenning. Planprosessen utføres i nær dialog med oppdragsgiver og planmyndighet.
  • Vi står for kvalitetssikring av planarbeidet og planprosessen.
  • Vi sikrer en effektiv gjennomføring av planen og sørger for at alle forhold rundt planen blir klarlagt og ivaretatt.

  Arbeidsmetode:

  • Utarbeidelse av plan utføres som en enkeltbetraktning eller analyseres ut fra et overordnet helhetlig overblikk.
  • Utforming av plandokumentet: Planbeskrivelse, fotomontasje, design og detaljerende illustrasjonsmateriale.

  Arealplanlegging og prosesser:

  • Boligfelt, enkelttomter, hyttefelt, naust og småbåthavner
  • Næringtomter, kontor og forretningsareal
  • Offentlige arealplaner
  • By- og tettstedsutforming og analyser
 • Uavhengig kontroll

  Uavhengig kontroll er et område som har fått økt fokus de siste årene, spesielt da det settes krav til dette i søknadsprosessen. Omfanget av kontrollen varierer avhengig av tiltaksklassen. Vi utfører kontroll av alt fra midlertidige bygg og anlegg til større bolig- og næringsbygg.
 • ROS-analyse

  Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er påkrevd ved utarbeidelse av arealplaner.

  Gjennom en ROS-analyse kartlegges alle evetuelle risiko- og sårbarhetsfaktorer, for å belyse hvilke uønskede hendelser som kan oppstå. På denne måten kan man treffe tiltak for å håndtere, forebygge eller unngå disse hendelsene.

  Vi utfører analyser i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner og ved generell kartlegging. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en uforpliktende gjennomgang av prosjektet og omfanget av rapportarbeidet.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart