Bygge- og delesak

Vi hjelper til med byggesak og delesak.

Kristin Kjeilen-Wischmann

Kristin Kjeilen-Wischmann

45 27 77 67 Send epost

Stracon AS har håndtert bygge- og delesaker siden 1999, og har lang og god erfaring med søknadsprosessene. Vi holder oss til enhver tid oppdaterte på endinger i gjeldende lover.

Vi tilbyr søknader innenfor tiltaksklasse 1 og 2. og vi tilbyr søknadsutforming i ett og to trinn. Dette kan også inkludere dispensasjonssøknader og søknader til andre involverte myndigheter, utover bygningsmyndighetene.

Vi gjennomgår og vurderer gjeldende bestemmelser for den aktuelle eiendommen og tiltaket som planlegges. Om ønsket eller nødvendig avholder vi forhåndskonferanse med den aktuelle bygningsmyndigheten for avklaring i innledende fase av søknadsprosessen.

En byggesøknad kan som nevnt omsøkes i ett eller to trinn. Hvilken dokumentasjon som skal følge en byggesøknad, er beskrevet i byggesaksforskriften og karakteristikken av tiltaket fremkommer av Plan- og bygningsloven.

Ved en ett-trinns søknadsbehandling må man ha avklart alle forhold knyttet til tiltaket, samt ha valgt alle prosjekterende foretak og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen. Man søker enkelt sagt om rammeløyve og igangsetting samtidig. Dette er den “raskeste” søknadsprosessen og byggearbeidene kan starte så snart bygningsmyndighetene har gitt positivt vedtak.

Ved søknad i to trinn søker man først om rammetillatelse for tiltaket. I en slik søknad må man avklare de ytre rammene for byggeprosjektet. Dette er forhold som for eksempel volum, høyde, utnyttelsesgrad, utseende, forholdet til kommunale planer og avklaring i forhold til naboene. Det er altså ikke nødvendig at all prosjektering og alle ansvarlige foretak er avklart før søknaden sendes til kommunen.

Etter at du har fått rammetillatelse, og før du begynner å bygge, må det sendes inn søknad om igangsettingstillatelse. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal ansvarlig søker legge ved erklæring om ansvarsrett fra alle prosjekterende og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen.

Byggearbeidene kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt, samt at et ansvarlig foretak har erklært ansvarsrett for de arbeidene som skal utføres.