Reguleringsplan, detaljregulering Ranen gnr 36 bnr 7 m.fl, Foldnes

Plan ID 20130004

Kommune
Foldnes, Øygarden
Bilder
Se galleri
Tiltakshaver
Ranen Eiendom

Stracon AS har utarbeidd eit planforslag på vegne av tiltakshavar Ranen Eiendom om detaljregulering av eit område på Foldnes til bustadføremål. Planområdet er på om lag 15,3 daa, og her har tiltakshavarane som hovudintensjon og leggja til rette for ei detaljregulering til bustadføremål med opptil 17 nye bustadeiningar, med tilhøyrande parkeringsanlegg og fellesareal/leikeplass.