Reguleringsplan, detaljregulering Arna gnr 299 bnr 25 m.fl Arnadalsflaten - Næring

Plan ID 1201_63340000

Kommune
Arnadalsflaten, Bergen
Bilder
Se galleri
Tiltakshaver
Bergen Tomteselskap AS

Stracon AS har på vegne av forslagsstiller, Bergen Tomteselskap AS, utarbeidet en detaljregulering av et område i Arnadalen i Bergen kommune. Planområdet utgjør totalt ca. 183 daa hvorav 53 daa planlegges regulert til næringsformål. Området er i dag ubebygd og ligger mellom Toro Fabrikker i nord og Arnadalen terminalområde i sør. Den planlagte utbyggingen vil fortette området mellom eksisterende næringsareal og trafikkområder. Planen beskriver i hovedsak arealdisponering og alternative adkomstveier til planområdet, samt gang- og sykkelvei.