Bergen kommune

På denne siden finner du alle kunngjøringer som gjelder Bergen kommune.


27.10.2018
7129 - Kai Skuteviken

I medhold av plan- og bygningsloven §12 varsles det om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan Bergenhus, gnr. 167, Brn.891 m.fl – Skuteviksbodene – Bergen Kommune, Bergenhus bydel.

Les mer


01.07.2014
Oppstart av detaljregulering i Naustdalen, Søreide

YTREBYGDA GNR. 35 BNR. 747 M.FL. B/N 1, NAUSTDALEN

Planområdet utgjør omlag 11,2 daa og er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til sentrumsformål. Området er regulert iht. offentlig område-reguleringsplan med planID: 6003000 for Søreide sentrum, hvor planområdet omfattes av delfelt B/N 1. …

Les mer


05.06.2014
Oppstart av planarbeid i Londalen på gnr. 295/427 m.fl.

Planområdet er på omlag 535 daa hvorav østlig del er et eksisterende, veletablert boligfelt, bestående av hovedsakelig eneboliger. Denne del av planområdet er regulert iht. reguleringsplan med planid: 20020000.

Vestre del av planområdet er per d.d. ikke regulert. Denne delen er på omlag 200 daa og …

Les mer


11.04.2014
Mindre reguleringsendring gnr 123/502 Skjenlien

Mindre reguleringsendring vedrørende snuplass ved Grøntulien borettslag. Nedklassifisering av veiareal fra offentlig til privat felles veiareal.

Les mer


21.11.2013
Reguleringsendring Espehaugen, Bergen kommune

Planområdet utgjør ca. 60 daa, og er i gjeldende reguleringsplan med planid: 900 00 01 regulert til industriformål.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en mindre justering av formålsgrensen til industriområdet for å oppnå en bedre utforming av utomhusarealer og bedre trafikkflyt på …

Les mer


13.08.2013
Detaljregulering med KU i Arnadalen (planprogram vedtatt)

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart