Reguleringsplan Arnadalsflaten

Bergen kommune
Dato: 20.08.2013
Tiltakshaver: Bergen Tomteselskap AS


Prosjektinformasjon

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med formålet industri/lager/næring. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, hvor det etter avklaring med kommunen stilles krav til utarbeidelse av planprogram og KU. Planen vil beskrive arealdisponering og alternative adkomstveier til planområdet, samt gang- og sykkelvei. Endelig utforming, avgrensing og tall på enheter blir avklart i planprosessen.

Aktuelle spørsmål som blir avklart gjennom planprosessen vil være utslippsløsning, arealutnyttelse og omfang, avgrensning, veitilkomst, terreng, bygningsstruktur, allmennhetens interesser og arealbruk.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader o.l. vil følge planforslaget når dette blir sendt inn til kommunen for behandling og vedtak.

Spørsmål om planarbeidet rettes til utførende for planarbeidet: Straume Consult AS, Temahuset, 5353 Straume, pr post eller e-post: magnar@stracon.no tlf: 918 47 605.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart