Regulering Tveita

Fjell kommune
Dato: 21.08.2013
Tiltakshaver: Nitor Bygg og Anleggsservice AS


Prosjektinformasjon

Planområdet utgjer ca. 41,6 daa og er i kommuneplanen satt av til LNF og LNF med spreidd bustadbygging. Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadfelt. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, der det etter avklaring med kommunen ikkje vert stilt krav til utarbeiding av planprogram og KU. Den endelege utforminga og avgrensinga vert avklart i planprosessen.

Aktuelle spørsmål som vil verte avklart gjennom planprosessen vil vere tilknyting tilhøva i samband med tilstøytande areal, avgrensing, formålsfordeling i planen, landskap og fjernverknad, vassdrag, avkjørsle til FV205 og allmenta sine interesser.

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte. Alle mottekne dokument, merknader og liknande vil følgje planframlegget ved innsending til kommunen for handsamling og vedtak. Eventuelle spørsmål til prosjektet rettast til utførande for planarbeidet:

Straume Consult AS, Temahuset, 5353 Straume, merkast “6787 – reg.plan Tveita, Ulveset”, tlf: 56 31 55 60

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart