Regulering Nordre Brurås

Bergen kommune
Dato: 20.08.2013
Tiltakshaver: Bergen Camping Park AS


Prosjektinformasjon

Planområdet utgjør omkring 36 daa og er gjennom gjeldende reguleringsplan satt av til campingplass, kombinert camping og park. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av motell innenfor området avsatt til campingplass. Videre er det ønskelig å gjøre en formålsjustering inn mot I/L 10 (hvit oval ring) ved at en mindre del av campingplass tillegges I/L10.

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, der det etter avklaring med kommunen ikke blir stilt krav til utarbeidelse av planprogram og KU. Den endelige utformingen og avgrensinga av planen vil bli avklart i planprosessen.

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være forhold tilknyttet omkringliggende areal, avgrensing, utnyttelsesgrad, landskap, kulturminner, infrastruktur, vassdrag og naturvern.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader og lignende vil følgje planframleggelsen ved innsending til kommunen for behandling og vedtak. Eventuelle merknader og spørsmål rettes til utførende for planarbeidet:

Straume Consult AS, Temahuset, 5353 Straume, pr post eller e-post: magnar@stracon.no, tlf: 56 31 55 66

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart