Regulering Florvåg

Askøy kommune
Dato: 15.10.2013
Tiltakshaver: Florvåg Bruk Holding AS


Prosjektinformasjon

Planområdet utgjør ca. 60,7 daa og er gjennom reguleringsplan satt av til industriformål. Kommuneplanen viser LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av næringsvirksomhet ved å utføre sprengningsarbeid i vest av planområde og fylle ut i sjøen i øst, hvor kaiarealet utvides. Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning, der det etter avklaring med kommunen ikke blir stilt krav til utarbeidelse av planprogram og KU. Den endelige avgrensinga av planen vil bli avklart i planprosessen.

Aktuelle spørsmål som vil bli avklart gjennom planprosessen vil være forhold tilknyttet omkringliggende areal, utnyttelsesgrad/ utfylling i sjø, kulturminner, landskap/fjernvirkning, infra-struktur/beredskapskai og allmennheten sine interesser.

Tiltakshaver er Florvåg Bruk Holding AS. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Alle mottatte dokument og merknader vil følge planframlegget ved innsending til kommunen for behandling fram mot vedtak. Eventuelle spørsmål rettes til utførende for planarbeidet:

Straume Consult AS, Temahuset, 5353 Straume, tlf: 56 31 55 60

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart