Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid


01.07.2014
Oppstart av detaljregulering i Naustdalen, Søreide

YTREBYGDA GNR. 35 BNR. 747 M.FL. B/N 1, NAUSTDALEN

Planområdet utgjør omlag 11,2 daa og er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til sentrumsformål. Området er regulert iht. offentlig område-reguleringsplan med planID: 6003000 for Søreide sentrum, hvor planområdet omfattes av delfelt B/N 1. …

Les mer


05.06.2014
Oppstart av planarbeid i Londalen på gnr. 295/427 m.fl.

Planområdet er på omlag 535 daa hvorav østlig del er et eksisterende, veletablert boligfelt, bestående av hovedsakelig eneboliger. Denne del av planområdet er regulert iht. reguleringsplan med planid: 20020000.

Vestre del av planområdet er per d.d. ikke regulert. Denne delen er på omlag 200 daa og …

Les mer


22.05.2014
Oppstart av planarbeid i Solsviksundet

Med heimel i PBL § 12-3 varslas det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan vedr.: Gnr. 5980 m.fl. i Solsviksundet ved Misje i Fjell kommune.

Tiltakshavar har som hovudintensjon å leggje til rette for etablering av 2 tomannsbustader og 1 firemannsbustad med tilhøyrande …

Les mer


06.05.2014
Mindre reguleringsendring Kvamskogen (vedtatt)

Gnr./bnr. 26104 m.fl. Kvamskogen, Kvam herad.

Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for auka grad av utnytting for 42 fritidsbustader (inntil 120/150m2 inkl. overbygd terrasse) og mogelegheit for utebod i tilknyting til fritidsbustadene. Forslaget er i tråd med …

Les mer


15.04.2014
Detaljregulering for gnr. 35/1 m.fl. Eide, Hyllestad kommune

Føremålet med planen er å leggje til rette for nye formål som mellom anna landbruk, bustader, næring, og småbåthamn med tilhøyrande infrastruktur. Målsettinga er å skape moglegheiter til nytt næringsgrunnlag og busetting innanfor rammer og prinsipp som ei økogrend. Dette vil ein få til gjennom …

Les mer


11.04.2014
Mindre reguleringsendring gnr 123/502 Skjenlien

Mindre reguleringsendring vedrørende snuplass ved Grøntulien borettslag. Nedklassifisering av veiareal fra offentlig til privat felles veiareal.

Les mer


21.11.2013
Reguleringsendring Espehaugen, Bergen kommune

Planområdet utgjør ca. 60 daa, og er i gjeldende reguleringsplan med planid: 900 00 01 regulert til industriformål.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en mindre justering av formålsgrensen til industriområdet for å oppnå en bedre utforming av utomhusarealer og bedre trafikkflyt på …

Les mer


13.08.2013
Detaljregulering med KU i Arnadalen (planprogram vedtatt)

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med …

Les mer


04.07.2013
Detaljregulering Foldnes, Fjell kommune

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing, …

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart