Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid


19.07.2017
Oppstart av reg.arbeid Gnr 26, Bnr 180, 181 mfl. HEIMAVÅGEN

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 varslast det oppstart av privat detaljregulering for Heimavågen, gnr. 26 bnr. 180 m.fl – Vindenes, i Fjell kommune.

Les mer20.01.2016
Generelle oppdragsbetingelser

Her finner du våre generelle avtalepunkter.

Les mer


23.12.2015
Oppstart av reguleringsarbeid Gnr 17, Bnr 1 med flere, Sund

Varselet gjelder ny oppstart av planarbeid for del av Tofterøy Camping. Det har tidligere vært gjennomført reguleringsarbeid for samme området, hvor planen ble vedtatt lagt ut til høring ved vedtak i Forvaltningsstyret. Planutvalget 26.01.09.

Les mer


05.08.2015
Skjærgårdstunet Gnr 34 Bnr 1 med flere i Vik, Øygarden

Med heimel i PBL § 12-8 varslast det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for:

Skjærgardstunet Gnr 34 bnr 1 m.fl. i Vik, Øygarden kommune.

Planstatus og formål:
Planområdet utgjer om lag 21.8 daa og inngår i dag i gjeldande plan ID nr 19910002 med seinare endring frå 2008. …

Les mer


17.03.2015
Detaljregulering for GNR 7, BNR 21 M.FL., Tveita - Uleveset

Planområdet utgjer ca. 27 daa og ligg etter arealdelen i kommuneplanen i område dels etter LNF-føremål med spreidd bustadbygging og dels etter LNF-føremål. Fylkesveg 205 inngår i planen og utgjer tilkomstveg til planområdet.

Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av bustadformål …

Les mer


06.12.2014
Reguleringsendring på gnr. 37/38 m.fl. Bergtun i Anglavika

Planområdet utgjer ved varsling om lag 6,6 daa. Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for bygging av einebustader i planområdet, med tilhøyrande leikeareal, veg og parkering, samt leggje til rette for betre tilgang til sjøen for bebuarane i området.

Viktige punkt for vidare …

Les mer


07.11.2014
Detaljregulering 40/105 m.fl. Ulvøyna, Øygarden

Planområdet utgjer om lag 140 daa og er avsett til føremåla industri, næring og akvakultur i KPA. Hovudføremåla med detaljreguleringa er å leggje til rette for næring, lager og kontor i forbindelse med marin verksamheit og havbruksnæring, samt vegareal, grøntareal og småbåthamn. Sørvestleg del av …

Les mer


10.10.2014
Oppstart av planarbeid på gnr. 13/3,65 Sælsvika, Sund

Planområdet utgjer om lag 48 daa og føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av ein molo/småbåthamn med inntil 10 båtplassar på gnr. 163 og bygging av 6-8 nye bustader på gnr. 1665.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart