Arealplanlegging

Vi utfører utredning og planlegging, Skisse- og forprosjekt, Detaljprosjektering og utforming

Magnar Eide

Magnar Eide

918 47 605 Send epost

Arealplaner utgjør en stor del av kontorets prosjekter. Vi har bred erfaring innen utforming av boligområder, næringsarealer, massedeponier, aquakulturanlegg, og større områder for blandede formål.

Hvem planlegger vi for

 • Private og offentlige oppdragsgivere

Arbeidsområde

 • Kommune- og kommunedelplaner
 • Reguleringsplaner
 • Konsekvensutredning
 • ROS-analyser
 • Idéutvikling og prinsippskisser
 • Illustrasjoner i 2D og 3D, og foto-illustrasjoner

Oppfølging gjennom hele planprosessen

 • Vi utformer arealplaner etter plan- og bygningsloven i samsvar med oppdragsgivers intensjon og i samråd med planmyndighet.
 • Vi sørger for gjennomføring fra startfase og fram til fullstendig planforslag: befaring på tomt, kartlegging av tomteforhold, områdeanalyse og helhetlig utforming av prosjektet.
 • Vi følger opp oppdragsgiver gjennom hele planprosessen fram til endelig offentlig godkjenning. Planprosessen utføres i nær dialog med oppdragsgiver og planmyndighet.
 • Vi står for kvalitetssikring av planarbeidet og planprosessen.
 • Vi sikrer en effektiv gjennomføring av planen og sørger for at alle forhold rundt planen blir klarlagt og ivaretatt.

Arbeidsmetode

 • Utarbeidelse av plan utføres som en enkeltbetraktning eller analyseres ut fra et overordnet helhetlig overblikk.
 • Vi utarbeider planprogram, planbeskrivelse, bestemmelser og plankart. Vi lager også tilleggsanalyser og illustrasjonsmateriale tilpasset behov i den enkelte plan.