Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid

5 av 5 sider

21.11.2013
Reguleringsendring Espehaugen, Bergen kommune, Bergen kommune

Planområdet utgjør ca. 60 daa, og er i gjeldende reguleringsplan med planid: 900 00 01 regulert til industriformål.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en mindre justering av formålsgrensen til industriområdet for å oppnå en bedre utforming av utomhusarealer og bedre trafikkflyt på...

Les mer


13.08.2013
Detaljregulering med KU i Arnadalen (planprogram vedtatt), Bergen kommune

Planområdet utgjør ca 53 daa, og er i KPA vist som samferdselsanlegg, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur, mens i KDP Indre Arna er den nordlige delen av planområdet angitt som N1 (område med krav til reguleringsplan).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsareal med...

Les mer


04.07.2013
Detaljregulering Foldnes, Fjell kommune, Fjell kommune

Planområdet utgjer 15,75 daa og er i arealdelen i kommuneplanen satt av til bustadområde. Hensikt med planen er å leggje til rette for etablering av fleirmannsbustadar med tilhøyrande anlegg som veg, parkering, samt leike- og grøntareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutgreiing,...

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart