Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid

4 av 5 sider

05.06.2014
Oppstart av planarbeid i Londalen på gnr. 295/427 m.fl., Bergen kommune

Planområdet er på omlag 535 daa hvorav østlig del er et eksisterende, veletablert boligfelt, bestående av hovedsakelig eneboliger. Denne del av planområdet er regulert iht. reguleringsplan med planid: 20020000.

Vestre del av planområdet er per d.d. ikke regulert. Denne delen er på omlag 200 daa og...

Les mer


22.05.2014
Oppstart av planarbeid i Solsviksundet, Fjell kommune

Med heimel i PBL § 12-3 varslas det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan vedr.: Gnr. 59/80 m.fl. i Solsviksundet ved Misje i Fjell kommune.

Tiltakshavar har som hovudintensjon å leggje til rette for etablering av 2 tomannsbustader og 1 firemannsbustad med tilhøyrande parkeringsareal og...

Les mer


06.05.2014
Mindre reguleringsendring Kvamskogen (vedtatt),

Gnr./bnr. 26/104 m.fl. Kvamskogen, Kvam herad.

Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for auka grad av utnytting for 42 fritidsbustader (inntil 120/150m2 inkl. overbygd terrasse) og mogelegheit for utebod i tilknyting til fritidsbustadene. Forslaget er i tråd med Kommunedelplan...

Les mer


15.04.2014
Detaljregulering for gnr. 35/1 m.fl. Eide, Hyllestad kommune, Hyllestad kommune

Føremålet med planen er å leggje til rette for nye formål som mellom anna landbruk, bustader, næring, og småbåthamn med tilhøyrande infrastruktur. Målsettinga er å skape moglegheiter til nytt næringsgrunnlag og busetting innanfor rammer og prinsipp som ei økogrend. Dette vil ein få til gjennom...

Les mer


11.04.2014
Mindre reguleringsendring gnr 123/502 Skjenlien, Bergen kommune

Mindre reguleringsendring vedrørende snuplass ved Grøntulien borettslag. Nedklassifisering av veiareal fra offentlig til privat felles veiareal.

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart