Kunngjøringer

Her finner du kunngjøringer om oppstart av planarbeid

3 av 5 sider

17.03.2015
Detaljregulering for GNR 7, BNR 21 M.FL., Tveita - Uleveset, Fjell kommune

Planområdet utgjer ca. 27 daa og ligg etter arealdelen i kommuneplanen i område dels etter LNF-føremål med spreidd bustadbygging og dels etter LNF-føremål. Fylkesveg 205 inngår i planen og utgjer tilkomstveg til planområdet.

 

Føremålet med planen er å leggje til rette for etablering av...

Les mer


06.12.2014
Reguleringsendring på gnr. 37/38 m.fl. Bergtun i Anglavika, Fjell kommune

Planområdet utgjer ved varsling om lag 6,6 daa. Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for bygging av einebustader i planområdet, med tilhøyrande leikeareal, veg og parkering, samt leggje til rette for betre tilgang til sjøen for bebuarane i området.

Viktige punkt for vidare...

Les mer


07.11.2014
Detaljregulering 40/105 m.fl. Ulvøyna, Øygarden, Øygarden

Planområdet utgjer om lag 140 daa og er avsett til føremåla industri, næring og akvakultur i KPA. Hovudføremåla med detaljreguleringa er å leggje til rette for næring, lager og kontor i forbindelse med marin verksamheit og havbruksnæring, samt vegareal, grøntareal og småbåthamn. Sørvestleg del av...

Les mer


01.10.2014
Oppstart av planarbeid på gnr. 13/3,65 Sælsvika, Sund ,

Planområdet utgjer om lag 48 daa og føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av ein molo/småbåthamn med inntil 10 båtplassar på gnr. 16/3 og bygging av 6-8 nye bustader på gnr. 16/65. En

Les mer


01.07.2014
Oppstart av detaljregulering i Naustdalen, Søreide, Bergen kommune

YTREBYGDA GNR. 35 BNR. 747 M.FL. B/N 1, NAUSTDALEN

Planområdet utgjør omlag 11,2 daa og er i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til sentrumsformål. Området er regulert iht. offentlig område-reguleringsplan med planID: 6003000 for Søreide sentrum, hvor planområdet omfattes av delfelt B/N 1....

Les mer


Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart