Skjærgårdstunet Gnr 34 Bnr 1 med flere i Vik, Øygarden

Øygarden
Varslingsdato: 05.08.2015 | Innspillsfrist: 15.09.2015
Innspill merkes: - Skjærgårdstunet Gnr 34 Bnr 1 med flere i Vik, Øygarden
Forslagsstiller: NMB Eiendomsutvikling AS
Arealplanlegger: Straume Consult AS


Med heimel i PBL § 12-8 varslast det om oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for:

Skjærgardstunet Gnr 34 bnr 1 m.fl. i Vik, Øygarden kommune.

Planstatus og formål:
Planområdet utgjer om lag 21.8 daa og inngår i dag i gjeldande plan ID nr 19910002 med seinare endring frå 2008. Fylkesveg 225 inngår i planen og utgjer tilkomstveg til planområdet.

Planområdet er bl.a. vist som område for bustadområde (bustader– nåværende) i kommuneplanen sin arealdel (KPA). Planen er såleis i tråd med overordna plan.

Formålet med reguleringsarbeidet er å få korrigert for diverse forhold som avviker frå gjeldande planer, innarbeide noen grensejusteringar, samt å få vurdert muligheit til auke utnyttelse innanfor planområdets nordre del. Reguleringsformålet skal fortsatt være bustader.
I planarbeidet vil det haldast fokus på at heilheitsinntrykket av området i størst mogleg grad behaldast, og at landskapet ivaretakast, samtidig som ei framtidsretta utvikling av området gjerast mogleg. Endeleg omfang, utforming og avgrensing blir avklart i planprosessen, og vil bli grundig omtalt i planskildringa. Planen er vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutreiing.

Tiltakshaver er NMB Eiendomsutvikling AS.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Alle mottatte dokument, merknader o.l. vil følge planforslaget når dette blir sendt inn til kommunen for behandling og vedtak.

Eventuelle merknader eller spørsmål til varsel om oppstart sendast til utførande for planarbeidet:

magnar@stracon.no eller Straume Consult AS, Tytebærbrekko 2, 5353 Straume, innan 15.09.2015.
Merkes: ”6997 – Detaljregulering for Skjærgardstunet Gnr 34 bnr 1 m.fl. i Vik, Øygarden kommune”.

Etter at uttalefristen er utgått vil planforslaget verte utarbeidd og deretter sendt til kommunen for handsaming. Etter første gongs handsaming (politisk, i det faste utval for plansaker/kommunestyret) vil planen verte sendt ut på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då vere moglegheit for å sende merknader og eventuelle protestar til planforslaget før vidare politisk handsaming. Har de innspel til arbeidet vert det likevel oppmoda om at desse vert innsendt ved denne varslinga.

Firmainformasjon

Stracon AS
Leirvikflaten 15 B
Fagerdalen industri-/ næringsområde
5179 Godvik
Bergen kommune, Hordaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 56 31 55 60
Fax: 56 31 55 61
post@stracon.no
Ansatte hos Stracon

Beliggenhet

Se større kart